ДГ "Веселушко"

Детска градина в град Поморие

Детска градина „Веселушко” филиал"Слънчо" – Поморие

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
в ДГ „Веселушко“ филиал"Слънчо" –Поморие

Утвърдени със Заповед № 137 / 28.10.2019г

Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация

1.1 Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от директора на детската градина
1.2 Достъпът до обществена се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато и направено по електронен път на ел. адрес: cgveselushko.pm@abv.bg. В тези случаи
не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
1.3 Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация със самостоятелен регистрационен индекс.
1.4 Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация се подават в дирекцията на ДГ „Веселушко“ и се регистрират в тетрадка за входяща кореспонденция създадена за тази цел. Получените па електронен път заявления в неработни дни се регистрират първият работен ден след постъпването им.
1.5. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок от датата на регистрирането им по реда на Глава трета, раздел II от ЗДОИ.
1.6 Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:
1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. Описание на исканата информация;
3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. Адреса за кореспонденция със заявителя. Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т. 4, то се оставя без разглеждане.
1.7 В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок не по-малък от 30 – календарни дни.
1.8 Срокът за разглеждане на заявленията може да бъде удължен в следните случаи:
- с 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната обработка;
- с 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
1.9. Когато в детската градина не се съхранява исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14 – дневен срок директорът препраща заявлението, като уведомява за това заявителя.
1.10 Когато в детската градина не се съхранява исканата информация, в 14 –дневен срок директорът уведомява заявителя за това.
1.11 Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, както и писмата във връзка с постъпилото заявление/ за препращане, уточняване, искане на съгласие от трето лице, удължаване на срока за разглеждане на заявлението/ се подписват от директора на детската градина или изрично определено от него лице. В решението, с което се предоставя достъп до исканата информация, задължително се посочват:
- степента на осигурения достъп до исканата информация;
- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация – в размер на 30 – дни;
- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- разходите по предоставяне на достъп до исканата обществена информация.

Форми за предоставяне на информацията

2.1.Предоставяне на информацията под формата на копие на материален носител (хартиен, CD), устна справка или преглед на информацията:
Решението за предоставяне на достъп се връчва на заявителя от служител, определен със заповед на директора, лично срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка;
Предоставянето на информацията се извършва в детската градина, на специално обособено за целта място – дирекцията, от служителя, участвал в изготвянето на Решението за предоставяне на достъп до обществена информация;
2.2..В случай че заявителят не се яви до 17.00ч. на последния ден от срока за предоставяне на информация, това обстоятелство се удостоверява с протокол, подписан от директора или от лицето, на което е възложено да подписва реше-ния за достът до обществена информация /при възможност и от други служите-ли в училището/.Протоколът се регистрира в системата на училището или се впиства в определен за тези случаи дневник. Предоставяне на информацията под формата на копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, / където се съхраняват или са публикувани данните:
1.Когато заявителят е поискал достъпът до информация да ме бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за полу-чаването, решението за предоставянето на достъп се изпрраща на посочения адрес на електронна поща заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните:
2.В тези случаи не се съставя протокол и не се заплащат разходи по предоста-вянето.
3. Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
4. Разпечатка на изпратеното по електронен път съобщение се прилага към досието на постъпилото заявление.
2.3. Директорът може да определи форма за предоставяне на обществена информация, различна от заявената, когато:
За исканата форма няма техническа възможност.
Исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите попредоставянето й.
Исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права.

3.Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

3.1..Основание за отказ за предоставяне на достъп или за предоставяне на частичен достъп е набице, когато:
1. Исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.
2.Исканата информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение /мнения и препоръки, становища и консултации/.
3. Исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, както и сведения, свързани с тях.
4. Достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказалопредоставяне на исканата обществена информация,освен в случаите на надделяващ обществен интерес.
5. Заявено е искане за достъп до лични данни, които съгласно чл. 2, ал. 5 от Закона за достъп до обществена информация са извън приложното поле на закона.
6. Исканата обществена информация е предоставяна на заявителя през предходните шест месеца.
7. Не се предоставя информация по реда на ЗДОИ, която не е обществена по сттмисъла на чл. 2 от закона.
3.2. Директорът на институцията няма задължение да предоставя информация, която не е налична към момента на постъпване на заявлението и това изисква неното създаване.
3.3. Директорът на институцията няма задължение да създава или събира определен вид информация за нуждите на ЗДОИ.
3.4. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.
3.5. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изпраща по пощата с обратна разписка.
3.6. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказа за предоставянето й могат да се обжалват по реда на Администативнопроцесуалния кодекс.

Актуални новини
Група Златна рибка - ДГ Веселушко - Поморие
Група Ариел - ДГ Веселушко - Поморие
Група Калинка - ДГ Веселушко - Поморие
Група Звездичка - ДГ Веселушко - Поморие