ДГ "Веселушко"
Детска градина в град Поморие

ДО
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА
ОТ ДГ „ВЕСЕЛУШКО ” ГР. ПОМОРИЕ

 

 

ПОКАНА

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


През периода 09.12.2019г – 17.12.2019г, ще се провеждат родителски срещи по групи на родителите/настойниците на децата от ДГ „Веселушко” гр. Поморие, във връзка с преизбирането на обществен съвет към детската градина, съгласно чл. 265 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/.
Срещите ще се проведат при следния дневен ред:
1.Запознаване на родителите/настойниците/ на децата от ДГ „Веселушко” гр. Поморие с Глава Четиринадесета „Обществени съвети” от ЗПУО и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
2.Запознаване на родителите/настойниците на децата с организацията по водене на протокола на срещата и протичането на избора, съгласно заповед на директора.
3.Провеждане на избор на членове на Обществения съвет.
Правомощията на Обществения съвет са определени в Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, с който може да се запознаете на:
1.Информационното табло във фоайето на ДГ.
2.Следния линк http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=107660

 

 

Екатерина Петрова
Директор на ДГ „Веселушко” – гр. Поморие