ДГ "Веселушко"
Детска градина в град Поморие

Достъп до обществена информация

ДЕТСКА ГРАДИНА „Веселушко” – Поморие

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
в ДГ „Веселушко“ –Поморие

Утвърдени със Заповед № 137 / 28.10.2019г

Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация

1.1 Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от директора на детската градина
1.2 Достъпът до обществена се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато и направено по електронен път на ел. адрес: cgveselushko.pm@abv.bg. В тези случаи
не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
1.3 Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация със самостоятелен регистрационен индекс.
1.4 Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация се подават в дирекцията на ДГ „Веселушко“ и се регистрират в тетрадка за входяща кореспонденция създадена за тази цел. Получените па електронен път заявления в неработни дни се регистрират първият работен ден след постъпването им.
1.5. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок от датата на регистрирането им по реда на Глава трета, раздел II от ЗДОИ.
1.6 Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:
1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. Описание на исканата информация;
3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. Адреса за кореспонденция със заявителя. Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т. 4, то се оставя без разглеждане.
1.7 В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок не по-малък от 30 – календарни дни.
1.8 Срокът за разглеждане на заявленията може да бъде удължен в следните случаи:
- с 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната обработка;
- с 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
1.9. Когато в детската градина не се съхранява исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14 – дневен срок директорът препраща заявлението, като уведомява за това заявителя.
1.10 Когато в детската градина не се съхранява исканата информация, в 14 –дневен срок директорът уведомява заявителя за това.
1.11 Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, както и писмата във връзка с постъпилото заявление/ за препращане, уточняване, искане на съгласие от трето лице, удължаване на срока за разглеждане на заявлението/ се подписват от директора на детската градина или изрично определено от него лице. В решението, с което се предоставя достъп до исканата информация, задължително се посочват:
- степента на осигурения достъп до исканата информация;
- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация – в размер на 30 – дни;
- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- разходите по предоставяне на достъп до исканата обществена информация.

Форми за предоставяне на информацията

2.1.Предоставяне на информацията под формата на копие на материален носител (хартиен, CD), устна справка или преглед на информацията:
Решението за предоставяне на достъп се връчва на заявителя от служител, определен със заповед на директора, лично срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка;
Предоставянето на информацията се извършва в детската градина, на специално обособено за целта място – дирекцията, от служителя, участвал в изготвянето на Решението за предоставяне на достъп до обществена информация;
2.2..В случай че заявителят не се яви до 17.00ч. на последния ден от срока за предоставяне на информация, това обстоятелство се удостоверява с протокол, подписан от директора или от лицето, на което е възложено да подписва реше-ния за достът до обществена информация /при възможност и от други служите-ли в училището/.Протоколът се регистрира в системата на училището или се впиства в определен за тези случаи дневник. Предоставяне на информацията под формата на копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, / където се съхраняват или са публикувани данните:
1.Когато заявителят е поискал достъпът до информация да ме бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за полу-чаването, решението за предоставянето на достъп се изпрраща на посочения адрес на електронна поща заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните:
2.В тези случаи не се съставя протокол и не се заплащат разходи по предоста-вянето.
3. Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
4. Разпечатка на изпратеното по електронен път съобщение се прилага към досието на постъпилото заявление.
2.3. Директорът може да определи форма за предоставяне на обществена информация, различна от заявената, когато:
За исканата форма няма техническа възможност.
Исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите попредоставянето й.
Исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права.

3.Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

3.1..Основание за отказ за предоставяне на достъп или за предоставяне на частичен достъп е набице, когато:
1. Исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.
2.Исканата информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение /мнения и препоръки, становища и консултации/.
3. Исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, както и сведения, свързани с тях.
4. Достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказалопредоставяне на исканата обществена информация,освен в случаите на надделяващ обществен интерес.
5. Заявено е искане за достъп до лични данни, които съгласно чл. 2, ал. 5 от Закона за достъп до обществена информация са извън приложното поле на закона.
6. Исканата обществена информация е предоставяна на заявителя през предходните шест месеца.
7. Не се предоставя информация по реда на ЗДОИ, която не е обществена по сттмисъла на чл. 2 от закона.
3.2. Директорът на институцията няма задължение да предоставя информация, която не е налична към момента на постъпване на заявлението и това изисква неното създаване.
3.3. Директорът на институцията няма задължение да създава или събира определен вид информация за нуждите на ЗДОИ.
3.4. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.
3.5. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изпраща по пощата с обратна разписка.
3.6. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказа за предоставянето й могат да се обжалват по реда на Администативнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
(съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Като администратор на лични данни ДГ „Веселушко.” или „Детската градина " се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни.
С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД).
ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Администратор – Детска градина „Веселушко“..,
Седалище и адрес на управление:…гр.Поморие, ул“Княз Борис1“ №173тел.:

С КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Детската градина обработва Вашите лични данни на следните законови основания:

А. Законово задължение
За изпълнение на наше законово задължение като:
За да идентифицираме детето Ви, в качеството му на дете, записано в детската градина и Вас, в качеството Ви на негов родител и законен представител

предоставяне на информация към държавни органи и институции като НОИ, НАП, съдилища, прокуратура, Отдел „Закрила на детето“, РУО, МОН, Инспекция по труда и др. при спазване на съответните законови процедури;
Като образователна институция ние спазваме множество нормативни разпоредби – ЗПУО, Закон за закрила на детето, Кодекс на труда, Закон за обществените поръчки и др., както и редица подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане.В тази връзка, обработваме личните Ви данни за изпълнение на вменените ни задължения.

Б. За изпълнение на договор
При изпълнение на договор, който сме сключили с Вас, както и за предприемане на стъпки преди сключването на договор.
Това включва:
Изпълнение на трансакции, предоставяне на данъчна информация;
Уведомления относно изпълнението и/или неизпълнението на договора;

В. Легитимен интерес
Обработваме Вашите лични данни за постигане и запазване на легитимния интерес на Детската градина или на трета страна, например в случаи като:
видеонаблюдение за събиране на доказателства при нарушаване ПДУ, ПВТР и др. подобни;
мерки за защита на учениците, родителите, посетителите и служителите в Детската градина (например като пропускателния режим в Детската градина);
при жалби и за удовлетворяване на искания, спорове, вкл. в хода на съдебни производства;
Г. Изпълнение на задача от обществен интерес
В случай когато изпълняваме задача от обществен интерес, когато сме натоварени с това от орган, който изпълнява официални правомощия. В тези ситуации, Детската градина може да оказва съдействие на държавен орган, като споделя лични данни с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.
Д. Ваше съгласие
В случаите когато обработваме Вашите данни на основание Ваше съгласие, обработването ще бъде в обхвата и за целите, изложени в даденото съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде отменено по всяко време по реда на „Процедура за упражняване на правата"
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Обработване на лични данни - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Информацията, която обработваме зависи от продукта/услугата, която ползвате или за която кандидатствате.
Обща информация, която обработваме за всички услуги - персонална информация (например: имена, адрес, дата и място на раждане, гражданство, ЕГН, имейл адрес, телефонен номер); данни от документа за самоличност (като номер на лична карта);
В зависимост от вида на услугите обработваме данни от поети договорни задължения (като финансова информация, номер на банкова сметка); образ и гласови данни (например видео или телефонни записи); информация от Вашата електронна комуникация с Детската градина (например бисквитки/cookies); резултати, генерирани от Детската градина вследствие от обработването;
За служителите на Детската градина е дадена допълнителна информация в приложенията
За деца и родители е дадена допълнителна информация в приложениятна.
За договорни контрагенти в приложенията
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Събираме данните, които обработваме директно от Вас, когато кандидатствате за работа или когато детето Ви се записва в Детската градина, както и в процеса на взаимоотношенията ни. При условие че личните данни се предоставят от представител на лицето, задължително представителят следва да информира и предостави на представлявания настоящото уведомление.
Ние обработваме също информация, които сме получили на законово и легитимно основание от НОИ, НАП, от публично достъпни източници (като регистрите, водени от Агенцията по вписванията); медии, публикувани официални списъци на лица спрямо, които се прилагат санкционни действия.
В рамките на Детската градина Вашите данни се получават от онези служители, на които те са необходими за изпълнение на договора, на задължения и регулаторни разпоредби и за запазване на легитимния интерес.
КОЙ БИ МОГЪЛ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Доставчици на услуги, наши контрагенти и подизпълнители, с които работим и които са поели задължения и имат отговорност за обработване на лични данни съгласно действащото законодателство могат също да получат данните, например: фирми, работещи в областта на столовото хранене, ученическия/детския отдих и туризъм………….
Детската градина предоставя лични данни на клиенти на трети лица и в изпълнение на законови задължения съгласно законодателството приложимо за образователните институции, за закрилата на децата, при предотвратяване и разследване на престъпления, както и когато това е необходимо за предоставянето на конкретната услуга, например: РУО, Министерство на образованието и науката, Отдел „Закрила на детето“
СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Детската градина съхранява Вашите лични данни в съответствие със законно установените срокове и при запазване на легитимните интереси на Детската градина, като сроковете зависят от вида на ползваната услуга и документи. Например, при установен срок за съхранение от 5 години, в случаите когато данните са в счетоводни регистри, включително документи за данъчен контрол и подлежат на последващи финансови инспекции, съгласно Закона за счетоводството следва да се съхраняват 10 години. Сроковете могат да бъдат удължени допълнително, например в случаите на съдебни дела, удължаване на давностния срок поради прекъсване, както и при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на надзорни органи.
КАК ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
За да подадете сигнал/ заявление относно обработването на Вашите лични данни, моля да се запознаете с документа „Процедура за упражняване на правата"
ЗАДЪЛЖЕН ЛИ СЪМ ДА ПРЕДОСТАВЯМ ЛИЧНИ ДАННИ
В рамките на нашите взаимоотношения, Вие сте задължен да осигурявате личните данни, които се изискват за започване, изпълнение и прекратяване на отношенията Ви с Детската градина и за изпълнение на приложимите договорни задължения или законови изисквания.
В случай че Вие не осигурите необходимите данни и документи, ние няма да сме в състояние да влезем в договорни отношения с Вас, нито да продължим такива взаимоотношения.

ПРОЦЕДУРА
за упражняване на права, свързани с лични данни
Настоящата Процедура има за цел да подпомогне субектите на лични данни да упражнят правата си, свързани със защитата на личните данни в ДГ „………..” (Детската градина). Процедурата урежда процеса по приемане, разглеждане и предоставяне на отговор по подадени искания във връзка с правата, свързани със защита на лични данни.
Процедурата е съобразена с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ Регламент за защита на данните - ОЗРД).
Ред за упражняване на правата, свързани със защита на лични данни
За упражняване на правата си, свързани със защита на личните данни съгласно тази Процедура, всеки субект на данни подава подписано Искане за упражняване на правата за защита на лични данни до Детската градина.
Подаване на Искане за упражняване на права, свързани със защита на лични данни
Исканията за упражняване на правата за защита на лични данни се подава по някой от следните начини:
По електронен път на следния имейл адрес cdg_veselushko.pm@abv.bg...по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
На място, в Детската градина.
Срок за получаване на отговор на Искането
При подадено Искане за упражняване на права по защита на лични данни Детската градина предоставя информация относно предприетите действия в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Училището информира субекта на данните за всяко удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за удължаването.
Изисквания за документи
Изискват се документи за самоличност, а в случай на упълномощаване - и документът за упълномощаването. Детската градина предоставя лични данни само ако e извършена надлежна идентификация на лицето, вкл. проверени пълномощия. Детската градина не е задължено да отговоря на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данни или неговите пълномощия.
Детската градина може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността и пълномощията на субекта на данни, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.
Права, които субектът на данни може да упражни
Право на достъп до личните данни (чл. 15 от ОРЗД) - Детската градина потвърждава дали се обработват лични данни за субекта и съответно предоставя необходимата информация. Детската градина може да откаже да отговори на искането за достъп, в случаите когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост.
Право на коригиране (чл. 16 ОРЗД)
Право на изтриване (чл. 17 ОРЗД) г. Право на ограничаване на обработването (чл. 18 ОРЗД)
Право на преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД)
Право на възражение срещу обработването на личните данни (чл. 21 ОРЗД), когато се обработват лични данни за целите на директен маркетинг или въз основа на легитимен интерес.
 
Субектът на данни има право по всяко време да оттегли дадено съгласие за обработване на личните без заплащането на каквито и да е такси.
Имате възможност да се обърнете и към Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница www.cpdp.bg.